Време подизања

Uncategorized / January 2, 2009 /

IzgledArhitekturaКод свих раних моравских цркава хронологија није поуздана. Не постоји задужбина чије би се грађење могло тачно у годину датирати, већ је само у појединим случајевима могуће одредити поузданије временске границе кад је могла настати. Због тога је отежано праћење развитка стила моравске архитектуре и утврђивање њених извора, за шта се морају налазити паралеле на оним објектима црквене или по некад профане архитектуре који несумљиво предходе раним моравским задужбинама. Такав је случај и са Лазарицом. Она несумљиво припада скупини раних моравских цркава, што подразумева целокупно градитељство настало у сливу Морава до 1389. године, историјске границе која се битно одразила на каснији развитак стила моравских грађевина. Ране моравске цркве (Дренча, Наупара, Велуће и сл.) завршавају дуготрајнији процес развитка архитектуре у Србији, а оне најрепре з ентативније (Раваница) сасвим јасно одређују стил, као завршни чин једног осмишљеног, архитектонски логичног система у елевацији, који своју потпуну зрелост достиже на лазарици. Без обзира што Раваница и Лазарица представљају прототипе кад је у питању одређивање стила моравског градитељства, према којима се и од којих морају кретати размишљања о изворима и развитку, оне се, самим тим, не могу налазити на почетку моравске архитектуре.

Поред односа архитектуре Лазарице према оновременим владарским и властеоским задужбинама, за датирање су битна још два момента : њен положај у комплексу престонице и утврђивање године рођења Стефана Лазаревића, према изворном податку Константина Филозофа о подизању цркве. Ако усвојимо да је грађење Лазаревог Крушевца започето око 1374. године и да је прво саграђен мали град, зидање Лазарице би се поклопило са завршним градитељским подухватима у оквиру проширења престонице (велики град) обављеним најкасније до 1377/78. године. Како је 1377/78. година и највероватније година рођења Стефана Лазаревића, она би била терминус пост љуем за грађење цркве. Терминус анте љуем непосредно би била година смрти њеног ктитора (1389), али је извесно да се ова граница мора померити на више. С обзиром на познате примере градитељске праксе у средњевековној Србији и на релативно сведене димензије грађевине, време од 2-3 године било би довољно за потпуну изградњу Лазарице. Тако би се подизање Лазареве придворнице могло доста поуздано сместити у временски оквир 1377/78 – 1380. године