Monthly Archives : November 30, 2001

Основа

Uncategorized / November 30, 2001

Основа цркве је у облику триконхоса, сађете варијанте уписаног крста, са три травеја по дужини, куполом над средњим простором и истовремено грађеном припратом, првобитно са отвореним бочним пролазима. Апсиде су изнутра полукружне, споља петостране, са прислољеним колонетама на саставима страница. Уобичајена оријентација цркве у правцу запад-исток бележи незнатно одступање од свега 5 степени у односу на идеално усмерење. Основа Лазарице у темељу постављена је на коти 159м. Унутрашња дужина, од темена олтарске апсиде до западног зида припрате, износи 15,65м. Ш ирина наоса је 5,15-5,20м, а полупречници апсида крећу се од 1,61 до 1,65м. Унутрашња висина, до темена полукалоте главне куполе је 17,25м. Дебљина зидова креће се од 1-1,75м. Темељи су …..

Read Article